ازدواج با همکار آری یا خیر؟

برای ازدواج کردن باید هنرمند بود، اینکه از میان جمعیت میلیونی شهر کسی را پیدا کنی که همفکر و هم عقیده ات باشد، چیزی جزهنر و مهارتنمیطلبد. این موجود ایده آل می تواند هر کسی باشد، شاید جوانی از دل فامیل یاشاید صد پشت غریبه. اما وقتی غریبه ها آشنا می شوند شباهت ها کار خودشانرا کرده اند. بعضی ها می گویند اهل فامیل بهترین گزینه برای ازدواجند. ولیبعضی ها شعری می خوانند که «من از بیگانگان هرگز ننالم». اما آنها کهاندیشه ای متفاوت دارند دنبال کسی می گردند که نه در فامیل و کوچه وخیابان که همنشینی روزانه در محیط کار است.

در محل کارهمه جور آدمی پیدا می شود. از مبادی آداب ترین افراد تا انسان های حراف. بعضی هم صورتی اند یا نارنجی، بعضی هم قرمز دو آتشه یا آبی. بعضی ها امااهل صلحند و سر در لاک خویش می برند و با آنانی که از قماش جنجالند کاریندارند. ولی نمی شود کاری کرد. بعضی وقت ها صورتی ترین آدم ها مفتونقرمزترین ها می شوند و آبی ها خواهان نارنجی ها. آنها فکر می کنند همانیرا که در آرزوهایشان می پرورانده اند پیدا کرده اند کسی که بهترین همسفرتا آخر عمر است. اما علی اصغر احمدی روانشناس و صاحبنظر در امور خانوادهدر این باره آنقدر مستدل حرف زد که متقاعد شدیم آدم های محیط کار شباهتکمی به اصل وجودی شان دارند. او می گوید: آدم ها در محیط کار تنها لایههای ظاهری شخصیتشان را نشان می دهند ، نه تمام لایه ها را . ما هموارهماسک هایی همراه داریم که وقتی وارد محیط کار می شویم به چهره می زنیم تاظاهری موجه داشته باشیم. به همین جهت وقتی از او خواستیم تا محاسن و معایبازدواج با همکار را برایمان فهرست کند، اینگونه سخن آغاز کرد:

«ازدواجبا همکار تابع شرایط ازدواج مناسب است، یعنی باید معیارهای فرد مناسب درنظر گرفته شود و پس از آن براساس ملاک های مورد نظر انتخاب صورتبگیرد.برای همین قبل از ازدواج باید به شاخصه های مدنظرمان واقف باشیم واز تصمیم گیری صرف بر مبنای رفتار فرد در محیط کار پرهیز کنیم»

 اماروی دیگر سکه ازدواج با همکار را احمدی در وابستگی هایی می داند که چشم وگوش ها را بر واقعیت می بندند: «مراودات مستمر در یک محیط نوعی وابستگی راایجاد می کند که وقتی پای ازدواج در میان باشد این وابستگی ها تشدید میشود. اینها موانعی بر سر راه انتخاب درست هستند».

احمدیالبته این موارد را مربوط به قبل ازدواج می داند چرا که به باور اومشکلات، بعد از ازدواج تازه رخ نمایان می کنند: «دو فرد همکار وقتی با همازدواج می کنند، یکسری ملاحظات نیز میانشان شکل می گیرد که تا پیش از اینمورد توجهشان نبوده مثلاً وقتی خانمی ببیند شوهرش با یک زن گرم صحبت استاز خود واکنش نشان می دهد حال آنکه قبل از ازدواج چنین حساسیتی نداشتهاست

بعضی وقت ها پول میان زن و شوهر فاصله می اندازد، این یکباور عمومی و البته واقعیتی است که احمدی هم آن را تایید می کند: «مسایلمربوط به درآمدها برای خیلی از زوجین مشکل آفرین است، به خصوص زمانی که میخواهند در هزینه های زندگی مشارکت داشته باشند. گاهی اوقات زن و شوهرهاییکه محل کارشان هم یکی نیست درآمد همسر را وارسی کرده و در مورد اینکه چراپولش را خرج زندگی نمی کند، از او بازخواست می کنند.این مساله زمانی حادترمی شود که یکی از زوجین بخواهند بخشی از درآمدش را به پس انداز یا تملکیشخصی اختصاص دهد».

معایب ازدواج با همکار به اینجا ختمنمی شود، چرا که به گفته این روانشناس، دو همکار وقتی زن و شوهر می شوند ،حتماً مشاجرات و قهر و دعواهای خود را به محل کار هم می آورند این یعنی باخبر شدن تمامی همکاران از مسایل درون زندگی اما با این همه هستند زن وشوهرهای همکاری که نه تنها این مشکلات را ندارند که حتی این مسائل بهمخلیه شان هم خطور نکرده این حادثه یک رویا نیست، بلکه همان چیزی است کهاحمدی به آن درک متقابل می گوید به گفته او زن و مردی که در عین همکاربودن با تفاهم در کنار هم عمر می گذرانند، اگر همکار هم نبودن حتماً چنینوضعیتی را تجربه می کردند.

سایت برتر محصولات زناشویی

 

/ 0 نظر / 15 بازدید